UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA

UCHWAŁA NR 1/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie