Uchwała Nr 1/2020

Uchwała Nr 1/2020 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie