Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, „RODO”) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

Istotnym obowiązkiem Związku Międzygminnego UTRATA jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Związek Międzygminny Utrata , Aleja Armii Krajowej 46/21, 05-800 Pruszków.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Polski Holding Nieruchomości stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji umów zawartych ze Związkiem Międzygminnym Utrata (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), w zakresie:
  – wykonawstwa oraz dostawy;
  – wynajmu i sprzedaży nieruchomości;
  – udzielania zamówień .
 2. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), w zakresie  prowadzenia postępowań przetargowych,przedstawienia oferty
 3. na podstawie naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) w zakresie  prowadzenia korespondencji w przypadku realizacji prośby o kontakt.

Ponadto Związek Międzygminny Utrata przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

 • prowadzenia ewidencji księgowej, dokonywanie przelewów,
 • realizacji przepisów prawa do których przestrzegania pracodawca/zleceniodawca jest zobligowany,
 • realizacji obowiązków płatnika związanych z obsługą i wysyłką deklaracji podatkowych,
 • realizacji procesów rekrutacyjnych,
 • realizacji porozumień/umów z podmiotami zewnętrznymi ,
 • realizacji przepisów ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych oraz innych przepisów prawa do których stosowania zobligowany jest Płatnik,
  wymiany wizytówek w trakcie różnego rodzaju wydarzeń,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Od momentu pozyskania, Pani/Pana danych osobowych będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.